Скочи на садржај

Prvi korak za sve preduzetnike

Pre nego što započnete svoj biznis, morate se registrovati i steći status pravnog lica

Ukoliko želite da pokrenete svoj biznis, ovo je jedan od najvažnijih koraka ka ostvarenju tog cilja – morate biti upisani u Registar privrednih subjekata. Registar privrednih subjekata vodi Agencija za privredne registre (APR). Trenutkom upisa u registar društvo pravnog lica, te od tog trenutka može istupati u pravnom prometu i sticati dobit. Dakle, registracija nema retroaktivno dejstvo, već proizvodi pravno dejstvo za ubuduće.

Ko se registruje u APR-u?

U Registar se upisuju:

 • preduzetnici,
 • privredna društva (ortačko društvo, komanditno društvo, društvo sa ograničenom odgovornošću, akcionarsko društvo),
 • stečajne mase,
 • privredne komore, turističke agencije, itd
 • ugovori: o finansijskom lizingu, faktoringu, finansiranju poljoprivredne proizvodnje, o zalozi na pokretnim stvarima
 • sudske zabrane otuđenja i opterećenja imovine
 • udruženja, zadužbine, fondacije, mediji i drugi netipični privredni subjekti.
Meeting Coffee

Kako započeti proces registracije?

Postupak registracije pokreće se podnošenjem registracione prijave APR-u. Registracionu prijavu moć od strane lica (fizičkog ili pravnog) koje želi da osnuje društvo, ili lica koje ono ovlasti, neposredno u papirnoj ili elektronskoj formi ili putem pošte. Prijava se podnosi na propisanom obrascu, a ako obrazac nije propisan, u formi podneska u kome se navode:

 1. naziv registra kome se prijava podnosi;
 2. predmet i vrsta registracije;
 3. identifikacioni podaci podnosioca prijave
 4. na koji način, propisan ovim zakonom, podnosilac zahteva da mu se dostavi odluka registratora.

Uz prijavu se prilažu propisani dokumenti u originalu, overenom prepisu ili overenoj fotokopiji, ako drugačije nije propisano, kao i dokaz o uplati naknade za vođenje postupka registracijea, a ukoliko je dokument podnet na stranom jeziku, prilaže se i prevod tog dokumenta sačinjen od strane ovlašćenog sudskog tumača.

Koji podaci se dostavljaju pri registraciji?

Podaci koji se registruju se dele na obavezne i fakultativne.

Obavezni podaci su: 

 • poslovno ime i sedište;
 • datum i vreme osnivanja;
 • datum i vreme promena;
 • matični broj društva;
 • poresko-identifikacioni broj društva (PIB);
 • pravna forma subjekta upisa;
 • šifra i opis pretežne delatnosti;
 • brojevi računa u bankama;
 • poslovno ime, pravna forma, sedište i matični broj osnivača, ako je osnivač pravno lice, odnosno ime i jedinstveni matični broj osnivača ako je osnivač fizičko lice;
 • ime i matični broj direktora i/ili članova upravnog odbora;
 • ime i matični broj zastupnika i granice njegovih ovlašćenja;
 • upisani, uplaćeni i uneti kapital privrednog subjekta;
 • podaci o likvidaciji i stečaju privrednog subjekta;
 • zabeležbe podataka od značaja za pravni promet privrednog subjekta;
 • podaci o rezervisanim nazivima;
 • godišnji finansijski izveštaji privrednog subjekta, sastavljeni u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstveno poslovanje. 

Ukoliko je podnosilac prijave stranac, obavezni podaci su: lično ime, broj pasoša i država izdavanja, odnosno lični broj za stranca, odnosno broj lične stranaca i zemlje izdavanja. Ukoliko se registruje strano pravno lice – upisuje se poslovno ime, adresa sedišta, broj pod kojim se to pravno lice vodi u matičnom registru i država u kojoj je to lice registrovano.

Fakultativni podaci su:

 • skraćeno poslovno ime;
 • poslovno ime na stranom jeziku;
 • vreme trajanja, ako se društvo osniva na određeno vreme;
 • ime i matični broj prokuriste;
 • ime i matični broj ostalih zastupnika i granice njihovih ovlašćenja;
 • podaci o ogranku privrednog subjekta;
 • broj telefona i telefaksa privrednog subjekta;
 • elektronska adresa i internet adresa.

Koliko traje proces registracije?

Ukoliko su ispunjeni svi uslovi, Agencija u roku od 5 dana od dana prijema prijave donosi rešenje. Interesantna je činjenica da registrator ispituje samo formalne uslove za registraciju, a ne tačnost i verodostojnost podnete dokumentacije. Ukoliko su ispunjeni svi uslovi, Agencija donosi rešenje kojim se prijava za registraciju usvaja. S druge strane, rešenjem će odbaciti prijavu ako utvrdi da nije nadležna za postupanje po prijavi, da podatak ili dokument nije predmet registracije ili da je podatak ili dokument već registrovan. Takođe, Agencija će odbaciti prijavu ako ju je podnelo neovlašćeno lice i ako prijava ne sadrži podatke i činjenice potrebne za registraciju. Odluke registratora donete u postupku registracije istovremeno se i objavljuju, a istovremeno se objavljuju i registrovani podaci i dokumenta. Registracija proizvodi pravno dejstvo prema trećim licima narednog dana od dana objavljivanja. Postupak se vodi po pravilima upravnog postupka, tako da je na rešenje Agencije moguće izjaviti žalbu ministru nadležnom za poslove privrede, a preko Agencije, u roku od 30 dana od dana objavljivanja odluke. Drugostepeni organ mora odlučiti o žalbi u roku od 30 dana. Odluka drugostepenog organa (nadležnog ministra) je konačna i protiv nje se može pokrenuti upravni spor.

Na kraju, ističemo da Registri koje vodi Agencija za privredne registre predstavljaju javno dostupne službene evidencije, te treća lica koja se u pravnom prometu pouzdaju u registrovane podatke ne mogu snositi štetne pravne posledice proistekle iz netačno registrovanih podataka.

Da li Vam je potrebna pomoć pri registraciji?

Ukoliko Vam registracija deluje komplikovano, konsultanti VAMA Consulting Grupe Vam mogu pomoći i ispratiti Vas na svakom koraku osnivanja firme. Kontaktirajte nas za više informacija.

ISTAKNUTA KOLEKCIJA

Povezani Članci

Želite najnovije članke VAMA Consulting Group u svom inboksu. Prijavite se za naš bilten!

Get VAMA Consulting Group’s latest articles in your inbox. Sign up for our Newsletter!

  Receive the latest news

  Subscribe To Our Weekly Newsletter

  Get notified about new articles

  Kontaktirajte nas!

  Napuštate nas?
  Ostanimo u kontaktu.
  Prijavite se za naš bilten.

  Želite našu procenu!

  Ovaj websajt koristi kolačiće kako bi Vam obezbedila najbolje iskustvo na našem websajtu.

  Ne propustite

  Prijavite se na naš nedeljni bilten!

  Budite obavešteni o našim najnovijim člancima.